Bo Winberg ÄR Mr Spotnicks!

Bo föddes i Göteborg den 27 mars 1939 och avled den 3 januari 2020. Han blev 80 år.

Länk till

Bo Winberg in Memorian


Bo Winberg beskriver här själv instrumentet han trakterar och den utrustning han använder sig av samt några av hans reflektioner i ämnet:

”Jag vill direkt avfärda myten om Fendergitarrer i allmänhet och Stratocastern i synnerhet.
Enligt den s.k. expertisen så är gitarrerna som tillverkades efter 1965 rena skräpet vilket jag inte alls håller med om.
Jag hade en Stratocaster som var byggd 1961 och den var riktigt usel; den lät helt död även om jag bytte strängar.
En musiker i Mexico köpte den av mig.
Det finns enligt min mening bara bra eller dåliga gitarrer – kvittar vilket tillverkningsår och fabrikat!
Man ska ha en bra gitarr som man trivs med – oavsett märke  – skapa sin egen stil, spela det man tycker om och inte försöka att plagiera andra.
Själv spelar jag på en Fender Stratocaster från 1965 som jag köpte i Hollywood, Californien, USA.
Gitarren var i original Sunburst Color, men eftersom jag inte gillade färgen, brände jag bort lacken och lade på tio lager så kallad  polerlack.
Stämskruvarna var inte av bästa kvalitet, så de bytte jag ut till Yamaha efter ca 20 år.
Mikrofonerna blev med åren ganska trötta och dessutom, eftersom de var av typen single coil, tog de upp brum-fält från gamla ljusanläggningar som fortfarande finns på många scener.
Att stå och vrida gitarren 135 grader från publiken för att det inte skulle bli brum ser ju ganska fånigt ut.
Därför bytte jag ut dem för två år sedan till Kinmann HX-SC.
Nu är dom knäpptysta och låter faktiskt mer Stratocaster än originalet.
Min förstärkare är en hembyggd rörförstärkare på 135 Watt  (270 W musikeffekt).
Jag har vuxit ifrån galopperande ekon som Binson – gnissel och svaj – Echolette och Dynachord – brus och distorsion – och allt vad det innebar med bandbrott och annat krångel.
Mitt eko eller delay av idag är av fabrikat Alesis som har 99 olika program.
Jag använder bara tre av dem men hur de är inställda tänker jag inte berätta…
Högtalarlådan är försedd med två 15-tums JBL D 130 E som är svåra att hitta idag.
Det har ju faktiskt hänt en hel del på den elektroniska sidan sedan 50- och 60-talen och de som vill  kan numera inhandla digitala prylar som efterliknar de gamla maskinerna med inbyggt brus, dist och svaj.
Det är konstigt och lite sjukt på något vis att allt ska förbli som det en gång var.
Jag brukar fråga vissa inbitna fans om de fortfarande kör omkring i en Volvo Amazon…”

Göteborg i februari 2007

Bo Winberg


Bo Winberg IS Mr. Spotnicks!

Bo was born in Gothenburg March 27, 1939 and he died on January 3, 2020. He became 80 years old.

Link to

Bo Winberg in Memorian

Bo Winberg here describes the instrument he regales and the equipment he uses, and some of his reflections on the subject:

”I want to directly dismiss the myth of Fender guitars in general and the Stratocaster in particular. According to the so-called expertise so are the guitars that were manufactured after 1965 pure rubbish which I do not agree with.
I had a Stratocaster which was built in 1961 and it was really bad; it sounded completely dead even though I changed strings.
A musician in Mexico bought it from me.
There are in my opinion only good or bad guitars – it doesn’t matter which year of production and makes! They should have a good guitar that they enjoy – regardless of brand – to create their own style, play what you like and do not try to imitate others.
Self, I play on a Fender Stratocaster from 1965 that I bought in Hollywood, California, USA.
The guitar was in the original sunburst color, but because I did not like the color, I burned the paint and put on ten layers called polishing lacquer.
Tuning screws were not of the best quality, so they switched me out to Yamaha for about 20 years.
The microphones became over the years quite tired and also because they were of the single coil, they took up the hum fields from old lighting systems that still exist in many scenes. Standing and twisting guitar 135 degrees from the audience that there would be hum looks the rather silly. Therefore I replaced them two years ago to Kinmann HX-SC. Now they are dead silent and actually sounds more Stratocaster than the original.
My amp is a homebuilt tube amp of 135 watts (270W music power).
I’ve outgrown galloping echoes Binson – creaking and swaying – Echolette and Dynachord – noise and distortion – and all that it meant the band crimes and other hassles.
My echo or delay of today are manufactured by Alesis which has 99 different programs. I only use three of them, but how they are set, I will not tell …
The speaker box is equipped with two 15 inch JBL D 130 E, which are difficult to find today.
This has actually happened a lot on the electronic side since the 50 – and 60’s and those who want can now purchase digital gadgets that mimic the old machines with built-in noise, distortion and vibrato.
It’s strange and a little sick in any way that everything should remain as it once was. I usually ask some diehard fans if they are still driving around in a Volvo Amazon … ”

Gothenburg in February 2007

Bo Winberg