The Eternal Spotnicks

A Never Complete Collection

I denna kategori finns samlat mestadels officiella inspelningar av The Spotnicks.
På den tidigare hemsidan fanns en liknande sammanställning som jag kallade ”Den ultimata boxen”.
I sin nya form går den istället under den engelska benämningen The Eternal Spotnicks med underrubriken A Never Complete Collection (eftersom det hela tiden dyker upp något nytt att lägga till).

Samlingen innehåller, såvitt jag vet, alla officiellt utgivna låtar i dess olika versioner. Dessutom en mängd outgivet material i form av alternativa studiotagningar och inspelningar från olika repetitioner, tv- och radioprogram.

Privata inspelningar och andra live-uppträdanden återfinns numera under rubriken ”Live-konserter” i menyn.

Innehållet redovisar The Spotnicks otroliga karriär och enorma produktion och man kan följa gruppens utveckling och inriktning, variationerna i låtval och musikstilar genom åren samt även teknikens och ljudkvaliténs framsteg. Med andra ord är det musikhistoria som redovisas.

Jag har valt att, med några undantag, sätta nya namn på de ingående originalalbumen (***). Detta för att markera att det är en unik samling. Namnen anknyter dock i de flesta fall till originalalbumet ifråga eller till innehållet på respektive skiva.


The Eternal Spotnicks

A Never Complete Collection

This category compiles, for the most part, official recordings by The Spotnicks.
On the former homepage there was a similar compilation which was called The Ultimate Box.
Now I changed the name to The Eternal Spotnicks with the subheading A Never Complete Collection (because there will always be something missing).

There are lots of not released material added such as alternate takes and outtakes from studio rehearsals and recording sessions and also tv- and radio programmes.

Private recordings and other live performances have been moved and will now be founded under headline ’Live concerts’ in the menu.

The contents describes The Spotnicks incredible career and enormous production. You can follow their developement and direction, the variations in style and music choice and also the progress in technic and sound quality. In other words, it shows music history.

The original albums (***) have, with some exceptions, got new names just to make clear that it’s an unique creation. The new names are however mostley based upon the intended original album name or the contents of respective disc.