THE SPOTNICKS MEMORY LANE


Read in English

Året var 1957 när Bo Winberg första gången träffade Bo Starander och Björn Thelin.
Det var när de sistnämnda övade i Erdmanns musikaffärs källare och detta möte blev startskottet till något stort.

Deras medverkan i diverse olika orkestrar mynnade så småningom ut i att dessa tre, tillsammans med Ove Johansson, bildade gruppen The Frazers och därmed var var grunden till The Spotnicks lagd.
Det var Bo Winberg på gitarr, Bo Strander på sång och gitarr, Björn Thelin på bas och Ove Johansson på trummor.

Tillsammans hade de skapat det som inom en snar framtid skulle bli en svensk musikalisk världssensation vars karriär kom att vara ända till 2019.

The Frazers hade tidigt fått tillgång till en replokal i en plastfabrik i Almedal och där gjorde man också sina allra första inspelningar.
Det var titlar som The Rocket Man, The Old Spinning Wheel, Ghostriders In The Sky, Orange Blossom Special, Swing Low Sweet Chariot, My Old Kentucky Home, Ol’ Man River med flera. Året var nu 1960.

Skivbolaget Karusell i Stockholm slöt gruppen till sig men inför det första skivsläppet ändrades gruppens namn till The Spotnicks.
Det var också nu som Bo Starander lanserades under artistnamnet Bob Lander.

Denna första sammansättning av The Spotnicks hann med att genomföra flera turnéer i bland annat England, Frankrike och de nordiska länderna.
De gav ut en mängd låtar och fick stora framgångar runtom i Världen.
Deras första LP The Spotnicks in London – Out-a-space spelades in i ett enda svep på hösten 1962 och den andra LP’n The Spotnicks In Paris – Dansons avec les Spotnicks spelades in och kom ut året därpå.

Det är låtarna från den här tiden som de allra flesta förknippar med The Spotnicks och som fortfarande är de som spelas mest än idag.

Ove Johansson slutade i The Spotnicks redan 1963.
Under årens lopp har musiker kommit och gått och The Spotnicks, med Bo Winberg och Bo Starander som de ledande frontfigurerna, kom att verka under många, många år. Ända till mars 2019.

Vi hedrar och minns Bo Winberg, Bo Starander, Björn Thelin och Ove Johansson och tackar dem för att de en gång för länge sedan skapade The Spotnicks.
Utan dem hade vi gått miste om stor underhållning!

Nu har de återförenats igen – på en annan plats.The year was 1957 when Bo Winberg first met Bo Starander and Björn Thelin.
That was when the latter practiced in the basement of Erdmann’s music store and that meeting became the starting point for something big.

Their participation in various different orchestras eventually led to the fact that these three, together with Ove Johansson, formed the group The Frazers and now the foundation for The Spotnicks was laid with Bo Winberg on guitar, Bo Strander on vocals and guitar, Björn Thelin on bass and Ove Johansson on drums.

Together, they had created what in the near future would become a Swedish musical world sensation whose career was to end until 2019.

The Frazers had early access to a rehearsal local in a plastic factory in Almedal and where they also made their very first recordings.
There were titles as The Rocket Man, The Old Spinning Wheel, Ghostriders In The Sky, Orange Blossom Special, Swing Low Sweet Chariot, My Old Kentucky Home, Ol’ Man River and more. The year was now 1960.

The record company Karusell in Stockholm took care of the group, but before the first release, the group’s name was changed to The Spotnicks.
It was also now that Bo Starander was launched under the artist name Bob Lander.

This first compilation of The Spotnicks made several tours in England, France and the Nordic countries a.o. and released a number of songs which became big hits around the World.
Their first LP The Spotnicks in London – Out-a-space was recorded during a single session in the fall of 1962 and the second LP The Spotnicks In Paris – Dansons avec les Spotnicks, recorded and released in 1963.

It is the songs from this time which most people associate with The Spotnicks and still are the most played.

Ove Johansson quit The Spotnicks already in 1963.
Musicians came and went and the Group, with Bo Winberg and Bo Starander as the leading front figures, came came to work for many, many years. Until March 2019.

But the foundation of this long career was laid by original creators Bo Winberg, Bo Starander, Björn Thelin and Ove Johansson.
Without them we would have missed great entertainment!

Now they have been reunited again – in another place.

BO WINBERG 1939 - 2020 (läs mer - read more)
Bo Winberg föddes i Göteborg den 27 mars 1939 och avled i sin bostad den 3 januari 2020.
Han blev 80 år.

Bo började sin musikaliska bana som pianist men bytte ganska snart till elgitarr.
En stor förebild och inspirationskälla var Les Paul.

Det hela började med egentillverkad utrustning. Förstärkarna, högtalarna och all annan utrustning var något utöver det vanliga med den tidens mått.
Bo Winberg var också en pionjär med att spela på en trådlös elgitarr, en egen uppfinning.

Hans egenutvecklade spelteknik har ingen lyckats att kopiera.
Man hör direkt att det är han och ingen annan som spelar och på så vis tillhör Bo Winberg en unik liten skara musiker.

Han hade en otrolig förmåga att få gruppen att bli väldigt tajt oavsett vilka de andra musikerna var. Bo hade också en särskilt gåva att med sitt gitarrspel och speciella arrangemang kunna omvandla kända låtar till, som det verkade, instrumentala nykompositioner.

The Spotnicks höll, med Bo i spetsen, sin egen stil genom alla tänkbara musikgenrer i sin repertoar. Blandningen av instrumentalt och vokalt gav den variation som gör att man som lyssnare aldrig tröttnar på deras musik.
Bo Winberg was born in Gothenburg on March 27, 1939. He died in his home on January 3, 2020.
He turned 80.

Bo began his musical career as a pianist but soon changed to guitar.
A great role model and source of inspiration was Les Paul.

It all started with self-made equipment. Amplifiers, speakers and other equipment were something out of the ordinary at that time.
Bo Winberg was also a pioneer in playing on a wireless electric guitar which was a personal invention.

No one has ever managed to copy his own developed playing technique.
You hear immediately that it is he and no one else who plays and in that way Bo Winberg belongs to a unique small numbers of musicians.

He had an incredible ability to make the group very tight no matter who the other musicians were. Bo also had a special gift of being able to convert well-known songs into, as it seemed, instrumental new compositions with his way of guitar playing and special arrangements.

The Spotnicks kept, with Bo in the front, its own style through all possible music genres in their repertoire. The mix of instrumental and vocals provided the variety that makes us as listeners never tired of their music.

BO "BOB LANDER" STARANDER 1942 - 2020 (läs mer - read more)Bo "Bob Lander" Starander föddes den 11 mars 1942 i Göteborg. Han avled i sitt hem i Västra Frölunda den 3 maj 2020 och hade knappt ett par månader innan fyllt 78 år.

Tillsammans med Bo Winbergs gitarrspel är ”Bobbans” speciella sångstil och gitarrkomp det som karaktäriserat The Spotnicks i närmare 60 år.

Bo Starander var också ”Sveriges enda riktiga kompgitarrist” för att citera Bo Winberg.
Han spelade aldrig något annat än ackompanjemang på sina gitarrer och det gjorde han som ingen annan men försökte sig inte på att spela melodier.

Bo - eller "Bob" som med tiden blev hans tilltalsnamn - var en trogen medlem av The Spotnicks ända till slutet med endast några korta uppehåll under 70- och 80-talen.

Bland hans stora slagnummer som sångare kan som exempel nämnas Midnight Special, Lonesome Me, Blue Blue Day, Cado Queen och Hey Good Looking som alla ingick i repertoaren ända tills gruppen slutade för gott i mars 2019.
Bo "Bob Lander" Starander was born on March 11, 1942 in Gothenburg. He died in his home in Västra Frölunda on May 3, 2020 and had barely a few months before turned 78.

Along with Bo Winberg's lead guitar playing, "Bobbans" special singing style and rhythm guitar playing is what characterized The Spotnicks for nearly 60 years.
Bo Starander was "Sweden's only real guitarist" to quote Bo Winberg.
He never played anything but accompaniment on his guitars, which he did like no other, but did not try to play melodies.

Bo - or "Bob" who over time became his common name - was a faithful member of The Spotnicks until the end and made only a few brief breaks during the 1970s and 1980s.

Among his big hit numbers as a singer can be mentioned such as Midnight Special, Lonesome Me, Blue Blue Day, Cado Queen and Hey Good Looking, which all were included in the repertoire until the end in March 2019.

BJÖRN THELIN 1942 - 2017 (läs mer - read more)Björn Thelin föddes den 27 juni 1942 i Stöde och avled i Ängelholm den 24 januari 2017 i en ålder av 74 år.

Han var The Spotnicks bassist fram till 1967 men har även trakterat sologitarr och varit vokalist.

Han medverkade på alla ”klassiska” inspelningar under 60-talet som The Spotnicks In London, In Paris, In Spain, In Berlin, In Stockholm, In Gothenburg, in Tokyo, Around The World, In Winterland, Live In Japan och In Acapulco.

Han var även med under perioden 1976 – 78 när albumen The Great Snowman, Saturnight Music och Charttoppers Recorded 1977 producerades.

Björn återkom också till The Spotnicks när bandet ”återuppstod” i mitten av 80-talet efter ett kortare uppehåll och var givetvis också med när gruppen firade 40 år då alla originalmedlemmar återförenades under ett antal scenframträdanden 1998 och 1999.
Björn Thelin was born on June 27, 1942 in Stöde and died on January 24, 2017, in Ängelholm at the age of 74.

He was The Spotnick's bass player until 1967 but he also treated solo guitar and sang.

He starred in all "classic" recordings during the 1960s such as The Spotnicks In London, In Paris, In Spain, In Berlin, In Stockholm, In Gothenburg, In Tokyo, Around The World, In Winterland, Live In Japan and In Acapulco.

He was also part of te band during the years 1976 - 78 when the albums The Great Snowman, Saturnight Music and Charttoppers Recorded 1977 were produced.

Björn also returned to The Spotnicks when the band "re-emerged" in the mid-80s after a short break and of course also joined when the group celebrated 40 years by reuniting all the original members during a number of stage performances in 1998 and 1999.

OVE JOHANSSON 1940 - 2017 (läs mer - read more)Ove Johansson föddes den 30 mars 1940 i Göteborg. Han avled den 8 april 2017 bara några dagar efter att han hade fyllt 77 år.

Han var The Spotnicks förste trummis och medverkade på de allra tidigaste inspelningarna med gruppen som bland annat inkluderade LP-albumen The Spotnicks In London och The Spotnicks In Paris.
Ove Johansson bestämde sig för att sluta i gruppen våren 1963.

Han återkom dock till The Spotnicks i samband med dess 40-årsjubileum när de fyra originalmedlemmarna tillsammans framförde några av hit-låtarna som de gemensamt hade skapat när det en gång begav sig.

Ove var också President för The Spotnicks Svenska Fan Klubb under en period från 1996.
Ove Johansson was born on March 30, 1940 in Gothenburg. He died on April 8, 2017 just a few days after he turned 77.

He was The Spotnicks first drummer and participated in the earliest recordings which included the two albums The Spotnicks In London and The Spotnicks In Paris.

Ove Johansson decided to quit already in the spring of 1963.

However, he returned to The Spotnicks in conjunction with its 40th anniversary, when the four original members performed some of the hit songs they had jointly created when it once went on.

Ove was also President of The Spotnick's Swedish Fan Club for a period of 1996.