Read in English

The Spotnicks ”Dag för dag”

År för år och dag för dag är här en sammanställning av främst spel- och turnéplaner men också några andra intressanta datum och händelser under The Spotnicks långa karriär. Den visar hur otroligt många gånger The Spotnicks har visat upp sig för sin publik (oss) under alla år.
Kolla bara igenom deras späckade spelschema under hela 60-talet men även senare.
Tänk vilken betydelse folkparkerna och andra liknande spelplatser hade då, såväl för artisterna och grupperna som för deras publik. Här kan man verkligen tala om ”Uppsökanden verksamhet”!

Det saknas sannolikt många evenemang och kanske det finns några som kan hjälpa till med att fylla hålen och kanske rätta till eventuella felaktigheter.
Skriv gärna ett mejl.
Allt som kan tillföras är av intresse och jag är tacksam för synpunkter och hjälp i detta avseende.

Bob Lander, ”Sparre” och Börje Norén har varit behjälplig med underlag och det är också Börje som har kommit upp med idén om det här avsnittet på hemsidan.
Källor:
Boken om The Spotnicks, Fanklubbmagasinet Spotnews, Tidningsklipp (bl.a. från AB Pressurklipp), Affischer och annonser, Videor och ljudupptagningar, Egna och andras anteckningar samt Folkparkernas Programguide (Aftonbladet) från 1964-67The Spotnicks ”Day by day”

Year by year and day by day, here is a compilation of tour plans but also some other interesting dates and events during The Spotnicks’ long career.
It shows how incredibly many times The Spotnicks has performed for their audience (us) over the years.
Just look through their packed schedule throughout the 60’s but also later.
Think what significance the Swedish Fok Parks and other similar venues had then, both for the artists and groups and for their audience. Here you can really talk about ”Visiting work”!

There are probably many missing events and maybe there are some that can help fill in the gaps and maybe correct any errors.
Feel free to write an email.

Bob Lander, ”Sparre” and Börje Norén has helped me with some facts and it is also Börje who came up with this idea in the first place.
Sources:
The book about The Spotnicks, the fanclub magazine Spotnews, newspaper clips, posters and advertisements, videos and sound recordings, own and others’ notes, and the Folk Parks program guide for 1964-67.