Read in English

The Spotnicks ”Dag för dag”

Jag hoppas att detta nya avsnitt kan vara intressant för många av er!

Dels för att det visar hur otroligt många gånger The Spotnicks har visat upp sig för sin publik (oss) under alla dessa år, dels för att många av er kanske drar sig till minnes att:
”Javisst ja, där var det.” och ”Då var det.” och ”Jag var ju faktiskt där!”

Kolla bara igenom deras späckade spelschema under hela 60-talet men även senare.
Tänk vilken betydelse folkparkerna och andra liknande spelplatser hade då, såväl för artisterna och grupperna som för deras publik. Här kan man verkligen tala om ”Uppsökanden verksamhet”!

Den senaste tiden har jag alltså försökt att på ett överskådligt sätt sammanställa främst spel- och turnéplaner men också några andra intressanta datum och händelser under The Spotnicks långa karriär från 1960 fram till nu.
Det visade sig att arbetet inte var helt enkelt eftersom historiebeskrivningarna i olika media om The Spotnicks ”spretar” ganska betänkligt och har ofta förändrats över tid. Därför kan man inte vara säker på att uppgifterna alltid stämmer. Det finns exempel på att spelningar ska ha ägt rum samtidigt på helt skilda platser på jordklotet vilket uppenbarligen inte kan vara riktigt. Det kan också ha skett förändringar i planerna så att evenemang har ställts in eller flyttats eller att nya har tillkommit men att informationen om detta saknas.

Det saknas sannolikt 100-tals evenemang och jag hoppas att det finns folk ”därute” som kan hjälpa till med att fylla hålen och kanske rätta till eventuella felaktigheter.
Skriv gärna ett mejl eller lämna era uppgifter i kommentarsfältet på respektive sida.
Allt som kan tillföras är av intresse och jag är tacksam för synpunkter och hjälp i detta avseende.
Skriv gärna också om era egna upplevelser av dessa spelningar.

Bob Lander, ”Sparre” och Börje Norén har varit behjälplig med underlag och det är också Börje som har kommit upp med idén om det här avsnittet på hemsidan.
Källor:
Boken om The Spotnicks, Fanklubbmagasinet Spotnews, Tidningsklipp (bl.a. från AB Pressurklipp), Affischer och annonser, Videor och ljudupptagningar, Egna och andras anteckningar samt Folkparkernas Programguide (Aftonbladet) från 1964-67The Spotnicks ”Day by day”

I hope this new section may be of interest to many of you!

Partly because it shows how incredibly many times The Spotnicks has played for its audience (us) during all these years, partly because many of you may recall that:
”Yes, yes, there it was.” and ”Then it was.” and ”I actually was there!”

Just check out their packed tourplans, mainly throughout the 60’s, but also later.
Imagine the importance of the popular Folk Parks and other similar places, both for the artists and groups and for their audience. Here you can really talk about ”Visiting work”!

Anyway, recently I have spent some time trying to compile primarily tour plans but also some other interesting dates and events of The Spotnicks long career from 1960 to the present.

It turned out that the work was not very easy because the story descriptions in various media about The Spotnicks are ”spread out” quite considerably and have often changed over time. Therefore, one can not be sure that the information is always correct. There are examples that gigs should have taken place at different locations on the globe at the same time which apparently can not be true.
There may also have been changes to the plans. Events could have been canceled or moved or new ones been added but without any available information.

There are probably 100’s of events missing missing and I hope there are people ”out there” who can help fill the holes and maybe correct any mistakes.
Please write an e-mail or write your information in the comment field on each page.
All that can be added is of interest and I am grateful for the comments and help in this regard.
Also, write about your own experiences of these gigs, please!

At the moment the lists are mainly written in Swedish but I hope it will not cause too much trouble for you.

Bob Lander, ”Sparre” and Börje Norén has helped me with some facts and it is also Börje who came up with this idea in the first place.
Sources:
The book about The Spotnicks, the fanclub magazine Spotnews, newspaper clips, posters and advertisements, videos and sound recordings, own and others’ notes, and the Folk Parks program guide for 1964-67.


Tack till – Thanks to: Åke Hammarin, Rune Aldeborg, Simon Stadin, Hans Grahn, Mats Henriksson, Ole Vinter för kompletterande uppgifter – for additional information.